Voorwaarden Boxing 4 Everyone

 • Als het maximale aantal leden is bereikt, wordt het nieuwe lid op een wachtlijst geplaatst. Het nieuwe lid krijgt bericht van Boxing4everyone zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 • De leeftijdscategorie Boxing4everyone is van 8 t/m 80 jaar voor zowel mannen als vrouwen.
 • Het lidmaatschap kan worden beëindigd door Boxing4everyone als er niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Een lid kan geen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde contributie.
 • Boxing4everyone behoudt zich het recht om trainingstijden en trainingsprogramma’s te wijzigen.
 • Tijdens feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden.
 • Boxing4everyone behoudt zicht het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder betalingsverplichting.
 • Boxing4everyone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal.
 • Boxing4everyone aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel. Indien sieraden, piercings, ringen, kettinkjes, etc. niet verwijderd (kunnen) worden, zal er geen enkele aansprakelijkheid bij Boxing4everyone kunnen worden geclaimd indien hierdoor letsel wordt geleden of wordt toegebracht aan een ander lid van onze club. Het betreffende lid is zelf verantwoordelijk voor de verdere gevolgen hiervan.
 • Een lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van  Boxing4everyone en hier ook naar te handelen.
 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door Boxing4everyone aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van een lid met Boxing4everyone zullen worden behandeld door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Boxing4everyone is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaart een lid de algemene voorwaarden en huisregels te accepteren.

Huisregels

Om voor iedereen een leuke training te kunnen garanderen gelden er enkele huisregels:

 • Deelname aan de trainingen gebeurt geheel op eigen verantwoording.
 • Schelden, grof taalgebruik en treiteren wordt niet getolereerd.
 • Toon respect voor elkaar d.w.z. niet discrimineren; dus de gedragsregels naleven.
 • Respecteer elkaars eigendommen en die van de club.
 • Gedurende de training is het dragen van sieraden, ringen e.d. niet toegestaan.
 • Het gebruik van gsm’s en smartphones tijdens de training is eveneens niet toegestaan.
 • Tassen, jassen en andere kledingstukken horen in de kleedruimte en niet in de sportzaal.
 • Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen evenals sportschoenen welke buiten zijn gedragen, is niet toegestaan.
 • Roken is in de gehele accommodatie niet toegestaan.
 • Ieder lid is verplicht, na de definitieve inschrijving, een zwart T-shirt aan te schaffen, met of zonder opdruk.
 • Wanneer iemand lid is geworden van onze club, respecteert degene met de ondertekening van het inschrijfformulier naast de huisregels automatisch ook onze algemene voorwaarden, welke eveneens vermeld staan op deze website.

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Boxing4everyone gevestigd Warande 43, 6305 AX Schin op Geul ingeschreven bij de KvK onder nummer 60918365

1. AANSPRAKELIJKHEID

Gebruik maken van de faciliteiten en de boks-lessen is geheel voor uw eigen risico. Dit betekent dat als u letsel oploopt dit niet verhaald kan worden op Boxing4everyone. Voor verlies, diefstal en schade van uw eigendommen is Boxing4everyone niet aansprakelijk. Boxing4everyone verzoekt u dan ook dringend om waardevolle eigendommen niet mee te nemen naar de kleedlokalen/gymzaal aan de Warande 43 te Schin op Geul.

2. INSCHRIJVEN

Het invullen van het inschrijfformulier met uw eigen juiste gegevens.
Betalingen van het lidmaatschap zijn alleen mogelijk via periodieke overboeking en geschieden per maand.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Boxing4everyone gebruikt..
Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Alle abonnementen worden automatisch met stilzwijgende verlenging voortgezet na afloop van de gekozen termijn van 1/2 jaar of 1 jaar. Mocht er tussentijds gekozen worden voor een ander abonnement (alleen mogelijk bij uitbreiding) dan dient er een nieuw inschrijfformulier ingevuld te worden en geldt vanaf deze datum dat tevens de contractduur opnieuw wordt bepaald, geldend voor het nieuw gekozen abonnement. Dit betekend dat het eerst gekozen en tot dan toe lopende abonnement per uitbreidingsdatum automatisch wordt beëindigd.

3. UITSCHRIJVEN

Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Boxing4everyone dient u zich uit te schrijven. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
U heeft een opzegtermijn van één volle maand vóór afloop van uw contractperiode. De opzegging geschiedt altijd per de 1e van de daarop volgende maand. De betalingsverplichting gedurende deze laatste maand blijft bestaan, anders kunnen wij helaas het abonnement niet doorhalen! De achterstand dient eerst aangezuiverd te worden. Op géén enkele andere wijze (dus niét via App, Facebook, Messenger, Instagram of welk Social Medium dan ook) kunt u zich uitschrijven en/of het lidmaatschap bij Boxing4everyone beëindigen dan een email te sturen naar marielle.dassen@ziggo.nl. U ontvangt daarna eveneens per email een bevestiging als bewijs van de uitschrijving. Mocht u toch gebruik maken van een andere opzegmethode, dan wordt deze als niet geldig verklaard en is de opzegging niet akkoord!

4. TIJDELIJK STOPZETTEN VAN UW LIDMAATSCHAP

Het abonnement kan niet tussentijds stopgezet worden, alleen kan er een blokkade worden ingelast. Dit kan alleen bij zwangerschap, langdurige ziekte of blessures (doktersverklaring). De lengte van deze periode wordt in overleg bepaald. Een blokkade kan maar één keer per jaar worden opgevoerd.
M.b.t. de periode van stopzetting gedurende een blokkade wordt, afhankelijk van de duur van het abonnement, met dezelfde periode van stopzetting de contractsduur van het abonnement verlengd.

5. BETALINGEN

Het abonnement wordt na de periode die u bij inschrijving bent overeengekomen per halfjaar/jaar verlengd.
Betaling via periodieke overboeking dient door elk boks-lid zelf te gebeuren en dient begin van de maand overgeboekt te worden omdat de contributie betaald moet worden voor de maand welke nog komt. Wij hanteren de norm lidmaatschap met vooruitbetaling.
Indien het niet mogelijk is om de contributie aan ons over te boeken, zijn wij genoodzaakt om de inning van de contributie uit handen te geven aan ons incassobureau.
Wanneer u de contributie niet betaalt, vervalt het recht op toegang tot de boks-ruimte terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. Betalingen dienen overgemaakt te worden naar rekening nummer NL71RABO0184190428 t.n.v. Boxing4everyone en is te vinden onder KVK.nr. 60918365

6. GROEPSLESSEN

Zorg ervoor dat u minstens 5 minuten voor aanvang van de boks-les aanwezig bent om medesporters niet te laten wachten. Controleer de roosters tijdig in verband met wijzigingen.

7. TOT SLOT

Boxing4everyone behoudt o.a. het recht om: de tarieven jaarlijks aan te passen of om iemand als lid uit te schrijven of te weigeren.
Op Nederlandse Feestdagen zijn wij gesloten!